Ngữờ i phu trạ ch cạ c co ng ty muo n tuyệ n du ng ngữờ i nữờ c ngoạ i co ky nạ ng ,ky nạ ng đạ c đinh .

Ngữờ i nữờ c ngoạ i mo n lạ m việ c vờ i tữ cạ ch ky nạ ng đạ c đi nh .

Chu ng to i sạ n lo ng ho trờ cạ c bạ n trong việ c giờ i thiệ u kĩ nạ ng đạ c

確実性

Mạng tĩ nh chạ c chạ n ,đạ m bạ o chạ t lữờ ng vạ so lữờ ng tho ng tin tĩ nh xạ c Phạ n ữ ng nhạnh

正確な情報の
質と量の確保

Đạ m bạ o vạ cung cạ p nguo n nhạ n lữ c chạ t lữờ ng cạo

スペーディーな対応

Tuạ n thu nghiệ m ngạ t ,bạ o mạ t

良質な人材
確保と提供

Việ c tuyệ n du ng nguo n nhạ n lữ c ngữờ i nữờ c ngoạ i vờ i tữ cạ ch ky nạ ng đạ c đi nh …..

コンプライアンス
の厳守

Co ng ty co nghĩ ạ vu ho trờ vạ đạ ng ky vờ i cờ quạn to chữ c tiệ p nhạ n .

Chu ng to i sạ n sạ ng tiệ p nhạ n nhữ ng đờn ky nạ ng đạ c đi nh mạng tĩ nh chạ t phữ c tạ p.

Vờ i tữ cạ ch lạ [ đờn vi to chữ c ho trờ đạ ng ky ],chu ng to i chạ p nhạ n cạ c đờn đạ ng ky tạ i liệ u khạ c nhạu lệ n cạ c

Cờ Quạn Quạ n Lĩ Xuạ t Nhạ p Cạ nh ..

Sạu khi xạ c nhạ n cạ c tạ i liệ u ữ ng tuyệ n tạ i co ng ty cu ạ chu ng to i , co ng ty
cu ạ chu ng to i sệ tiệ n hạ nh kiệ m trạ xạ c nhạ n đo i bệ n, sạu khi đu điệ u
kiệ n sệ u y nhiệ m lạ i cho co ng ty chu ng to i sệ no p đệ n cu c Xuạ t Nhạ p Cạ nh.

  1. Khi thuệ ngữờ i nữờ c ngoạ i co chuyệ n mo n nghiệ p vu cu thệ mo i ngữờ i phạ i tữ thệo do i tĩ nh trạ ng cữ tru đệ gữ i cho Cờ Quạn Quạ n Lĩ Xuạ t Nhạ p Cạ nh.
  2. Chĩ dạ nh cho cạ c co ng ty co hờ p đo ng u y thạ c ho trờ ky nạ ng đạ c đi nh.
  3. Chu ng to i kho ng đạ m bạ o việ c đạ t đữờ c tữ cạ ch lữu tru cu ạ ky nạ ng đạ c đi nh.

Quy trĩ nh tuyệ n du ng

Quy trĩ nh cu ạ doạnh nghiệ p

Quạ trĩ nh tuyệ n du ng ngữờ i nữờ c ngoạ i

Tữ nhữ ng ngữờ i muo n đi lạ m đệ n nhữ ng ngữờ i đạ đạng đi lạ m, chu ng
to i cu ng sệ cung cạ p di ch vu ho c tiệ ng Nhạ t vạ ho trờ tinh thạ n.

Chu ng to i sệ cung cạ p ho trờ tiệ ng nhạ t vạ chạ m so c tinh thạ n cho ngữờ i nữờ c ngoạ i muo n lạ m việ c tạ i Nhạ t Bạ n, phạ t triệ n hệ tho ng kho ng tiệ p xu c, giạ o du c tiệ ng Nhạ t vạ ho trờ tinh thạ n.

Vờ i mu c tiệ u phạ t triệ n giạ o du c tiệ ng Nhạ t kho ng chĩ ờ Nhạ t Bạ n mạ co n ờ nữờ c ngoạ i, chu ng to i cu ng đạng phạ t triệ n cạ c tạ i liệ u giạ ng dạ y go c vạ xạ y dữ ng triệ n khại cạ c hệ tho ng ho trờ tinh thạ n đệ cung cạ p giạ o du c tiệ ng nhạ t bạ ng ZOOM kho ng trữ c diệ n.

Hiệ n tạ i, chu ng to i đạng nhạ n đữờ c yệ u cạ u tuyệ n du ng cu ạ rạ t nhiệ u ữ ng việ n.

Hiệ n nạy, do tĩ nh hĩ nh virus coronạ, co rạ t nhiệ u ngữờ i no p đờn xin việ c
ờ tạ i Nhạ t Bạ n vạ co rạ t nhiệ u ngữờ i nữờ c ngoạ i đạ bi ờ lạ i Nhạ t Bạ n, mạ c
du việ c rạ nữờ c ngoạ i bi hạ n chệ .

Chu ng to i sệ giờ i thiệ u nguo n nhạ n lữ c phu hờ p nhạ t.

Trong so nhiệ u ngữờ i đạ ờ lạ i Nhạ t Bạ n tữ 2 đệ n 3 nạ m đệ đạ o tạ o thữ c
tệ vạ co kinh nghiệ m lạ m việ c. Bạ ng mo i cạ ch, xin giờ i thiệ u nhữ ng co ng
ty tiệ p nhạ n nguo n nhạ n lữ c nghiệ m tu c vạ xuạ t sạ c nhạ t . Dạnh sạ ch
nhạ n lữ c sệ đữờ c cạ p nhạ t hạ ng tuạ n, vĩ vạ y chu ng to i nghĩ chu ng to i co
thệ giờ i thiệ u nguo n nhạ n lữ c mạ co ng ty tiệ p nhạ n mong muo n .
Rạ t mong nhạ n đữờ c sữ hờ p tạ c .

To chữ c ho trờ đạ ng ky Co ng ty trạ ch nhiệ m hữ u hạ n ạpp